Apteka Malickiego – wersja 2019.03.19

Podczas realizacji e-recepty dodano ważne ostrzeżenie dotyczące zasadności wydania leku refundowanego. W pobieranym przez program dokumencie e-recepty znajdują się zarówno nazwa zaordynowanego leku, jak i jego kod EAN/GTIN. Przedmiotowe ostrzeżenie dotyczy przypadku, gdy lekarz wystawiając e-receptę wybrał lek, którego kod EAN nie został umieszczony przez Ministra Zdrowia w aktualnym Obwieszczeniu w sprawie wykazu leków refundowanych, a jednocześnie z wprowadzonej przez lekarza formy odpłatności wynika, że jego intencją było zaordynowanie leku refundowanego. Wówczas program proponuje wydanie leku zaordynowanego (lub jego ewentualnego zamiennika) z pełną odpłatnością pacjenta (100%). Taka decyzja programu może spowodować rezygnację pacjenta z realizacji tej e-recepty, by ponowić próbę w Aptece konkurencyjnej. Dlatego aby nie narażać na stratę finansową Aptek (tych posiadających „żyłkę hazardową”), pozostawiono Farmaceucie możliwość wydania leku z formą odpłatności wskazaną przez lekarza w sposób niezgodny z Obwieszczeniem refundacyjnym.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.18

W Rozchodach oraz w Przeglądaniu starych rozchodów, w Wydrukach dodano funkcję Podświetlenie błędnych DRR. Funkcja automatycznie podświetla pozycje, dla których w ogóle nie nastąpiła próba wysłania DRRki oraz pozycje o statusie wysyłki DRR Błąd – nie wysłany.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.14

Zaimplementowano zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept, czyli wysyłkę DRR dla pełnopłatnych recept papierowych nieposiadających kodu upoważnionego podmiotu (REGON świadczeniodawcy).

Podczas generowania rozliczenia refundacyjnego w formacie XML dodano kontrolę poprawności 14-cyfrowych kodów upoważnionego podmiotu (REGON świadczeniodawcy).

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.13

Dodano obsługę raportu refundacyjnego XML w wersji 2.6.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.02.13

W związku ze zmianą formatu bazy leków URPL udostępnianej przez CSIOZ na platformie P2, zmieniono format odpowiedniej tabeli w programie Apteka Malickiego. Bez aktualizacji programu Apteka Malickiego do wersji z dnia 2019.02.13, od 16 lutego mogą przestać wysyłać się Dokumenty Realizacji Recept.

Na początku przyszłego tygodnia zostanie wydana kolejna wersja umożliwiająca wysyłkę korekt i wycofań DRR.

Apteka Malickiego – wersja 2019.01.30

Wprowadzono istotne poprawki do Rozliczenia refundacyjnego w formacie XML w wersji 2.5.

Do wydruku Odpisu recepty dodano pole Przyczyna wystawienia odpisu.

Zmieniono opisy statusów wysyłki DRR do SIM.

Apteka Malickiego – wersja 2019.01.24

W funkcji Ekspedycja -> Wydruki -> Wtórnik recepty dodano informację o dacie realizacji recepty.

Do funkcji Aktualizacji Rejestru Produktów Leczniczych URPL, uruchamianej automatycznie podczas Zamknięcia rachunku, dodano zabezpieczenie przed utratą poprzedniej wersji Rejestru w przypadku zerwania połączenia internetowego z serwerem P2.

Poprawiono błąd podczas wysyłania DRR do SIM o treści Brak uprawnień do wykonania zapisu obiektu.

%d blogerów lubi to: