Prawidłowa konfiguracja Windows dla eksportu raportów z Sertum

Często pojawiają się pytania odnośnie eksportu do Excela raportów z Sertum oraz późniejszej ich modyfikacji. Poniżej opisujemy jakie ustawienia Windows są wskazane, aby edycja wyeksportowanych raportów była uproszczona. Przy podanej konfiguracji po eksporcie raportu i konwersji danych na liczby (w wartościach od tysiąca wzwyż) nie będziemy mieli zbędnych spacji rozdzielających cyfry co umożliwi prawidłowe wykonywanie obliczeń.

Czytaj resztę wpisu »

Zmiana kwoty ryczałtu dla leków recepturowych

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. od 1 stycznia 2015 r. kwota ryczałtu za leki recepturowe wynosi 8,80 zł.

Zgodnie z Art. 6 ust. 7 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychOdpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.
Prosimy o wpisanie kwoty 8.80 w Parametrach programu, w polu Ryczałt dla leków recepturowych.
Ryczałt

Ważna informacja dla użytkowników programu Apteka Malickiego

W związku z interpretacją Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2014 r. wyjaśniającą sposób sprawozdawania realizacji recept złożonych w komunikacie refundacyjnym XML informujemy, że należy w Parametrach programu ustawić wartość parametru Czy wiele ryczałtów w XMLu? na TAK.

Receptura

Parametr ten zostanie automatycznie ustawiony na TAK po instalacji aktualnej wersji programu Apteka Malickiego.

Konfiguracja aptek z poziomu loginu menedżerskiego

Dla menedżerów/właścicieli sieci aptek istnieje panel w konfiguracji aplikacji, który pozwala na centralne zarządzanie aptekami. Dzięki temu właściciele sieci aptek będą mogli kontrolować zakupy, dokonywane przez apteki, w poszczególnych hurtowniach i dostosowywać je do założonych warunków ustalonych z hurtowniami. Warunkami takimi są przykładowo limity ustalone do realizacji w hurtowni dla sieci aptek, czy proporcje wartości zamawianych leków z ceną urzędową w odniesieniu do całości zamawianych towarów.

Umożliwienie sieciom aptek centralnego zarządzania zakupami w hurtowniach oznacza możliwość odgórnego zarządzania ustawieniami przesunięć i optymalizacji.

Czytaj resztę wpisu »

Konfiguracja bufora przesunięć MM dla sieci aptek

Praca z Buforem zamówienia umożliwia stworzenie najbardziej opłacalnego zamówienia, uwzględniając przy tym aktualne ceny, rabaty, oferty promocyjne oraz koszty dostawy towarów z oferty wielu hurtowni jednocześnie. W przypadku sieci aptek analizowane są także stany magazynowe innych aptek, z których można wykonać przesunięcie towaru. Obecnie SERTUM stara się tak proponować przesunięcia, aby w pierwszej kolejności zabierać towar zalegający w aptekach.

Jak skonfigurować przesunięcia MM dla sieci aptek?

Istotną rzeczą jest skoordynowanie zakupów z przesunięciami, tak aby nie nabywać nowych towarów, jeśli wystarczająca ich ilość znajduje się w magazynach innych aptek sieci. Pozwala to na dokonanie oszczędności oraz zapobiega zaleganiu towaru w magazynach przez dłuższy okres czasu.

Wyznacznikiem zalegania towaru są parametry określone w widoku Konfiguracja przesunięć (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja przesunięć).

Zaznaczenie opcji  sprawi, że w przypadku spełnienia wszystkich wybranych warunków, towar będzie przesuwany z magazynu innej apteki w sieci, a nie zamawiany z hurtowni.

Warunki:

 • Gdy inna apteka ma zbyt duży stan magazynowy – warunek ten jest spełniony, jeśli spełnione są wszystkie zaznaczone warunki wchodzące w jego skład, tj.:
  • Posiada więcej niż – stan magazynowy apteki jest większy niż wprowadzona liczba;
  • Posiada 2x więcej niż zamawiam;
  • Posiada ZAPAS na […] dni – dzienne zapotrzebowanie jest obliczane na podstawie sprzedaży z okresu podanego pod warunkami;
  • Posiada nadmiar (wg NORMY) – apteka posiada stan ponad ustalony jako norma;
  • Brak zakupu w aptece w okresie […] dni – przesunięcie nie zostanie zaproponowane, jeżeli apteka kupiła towar w ustawionym okresie czasu.

Parametr Pozostanie ZAPAS na … dni (w okresie analizy) decyduje o tym, iż w aptece powinno pozostać towaru na określoną ilość dni (np. w powyższym przykładzie na 30 dni):

 • Nie rotuje (brak sprzedaży i zakupu w okresie analizy) – produkt nie został sprzedany w podanym okresie sprzedaży.
 • Ale pozostaje min. […] – minimalna ilość towaru, która musi pozostać na magazynie apteki.

Wybieranie grup produktów do przesunięć:

Zaznaczając daną grupę produktów sprawiamy, że SERTUM uwzględni ją podczas optymalizacji.Po zoptymalizowaniu zamówienia aplikacja zaproponuje do przesunięcia tylko towary z wybranych grup. Stanie się tak, jeśli:
– w magazynie innej apteki, należącej do tej samej sieci aptek, znajduje się w wystarczająco duża ilość towaru,
– zaznaczono opcję proponowania towarów do przesunięć międzymagazynowych (MM).

 • Okres analizy – ostatnie […] dni – określa, na ile dni wstecz będzie liczona sprzedaż towarów bufora. Opcja ta ma wpływ na wyliczanie ZAPASU.

Ilość towaru, jaki apteka powinna pozostawić z zapasie na wybrany okres czasu, program ustala na podstawie analizy ostatniej sprzedaży towarów bufora.  Liczbę dni wstecz, która brana jest pod uwagę można określić w Konfiguracji przesunięć parametrem Okres sprzedaży – ostatnie […] dni (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja przesunięć). W poniższym przykładzie jest to 90 dni, co oznacza, że zapas zostanie ustalony na podstawie sprzedaży towarów w ostatnich 90 dniach:

W celu lepszego koordynowania zakupów można wykorzystać „wykrzykniki” wyświetlające się w Buforze zamówienia:

wykrzykniki2

Warunkiem jest jednak posiadanie identycznej Konfiguracji przesunięć (identycznie ustawionego parametru Pozostanie zapas na … dni (w okresie analizy)) w każdej z aptek należących do sieci.

Jeżeli w parametrach przesunięć (System -> Konfiguracja -> Konfiguracja przesunięć) w każdej aptece zostanie ustawiona ta sama wartość (np. 50 dni) to ustawiając wykrzyknik na 50 dni i mniej można sprawdzać czy zamawiane ilości nie przekraczają warunków przesunięć. Pojawienie się wykrzyknika w Buforze zamówienia przy określonym towarze podczas zamawiania będzie oznaczało istnienie dużego prawdopodobieństwa, że inna apteka może ten towar zabrać w ramach przesunięć.

W prawej części okna można ustawić kryteria określające, z jakich aptek przesuwać towary w pierwszej kolejności.

 • najwyższego stanu magazynowego – jeżeli kilka aptek spełnia ustawione warunki, to towar zostanie przesunięty z tej o najwyższym stanie magazynowym;
 • najkrótszej daty ważności – wówczas zostaną zaproponowana apteka, której preparaty na stanie posiadają najkrótszą datę ważności;
 • najstarszej daty zakupu –  wówczas  zostanie zaproponowana apteka, która ma na stanie preparaty kupione najwcześniej;
 • następującej kolejności – użytkownik sam decyduje o pierwszeństwie aptek, ustawiając odpowiednią ich kolejność na liście. Zmiany kolejności dokonujemy przyciskami  i . Im wyżej znajduje się apteka, tym wyższy jest jej priorytet.

Pole wyboru w kolumnie „Z” określa apteki, które mają być brane pod uwagę podczas analizy możliwych przesunięć. Niezaznaczone apteki nie biorą udziału w przesunięciach MM pomimo zaznaczonych innych opcji.

Definiowanie układów

Układy [F12]  to nowa funkcjonalność, która pozwala każdemu użytkownikowi zdefiniować i zapisać odpowiadający własnym oczekiwaniom sposób prezentowania danych. Opcja ta dostępna jest w prawie każdym widoku z tabelą.

Gdzie się znajdują?

Żeby uaktywnić Definiowanie układów  należy zaznaczyć odpowiednie pole (jak na obrazku poniżej) w Konfiguracji użytkownika na widoku Ogólne w sekcji Okna i widoki (System -> Konfiguracja -> Ogólne).

filtry_zdefiniowane_konfiguracja

Dostęp do menu Układów znajduje się na pasku akcji u góry ekranu i możliwy jest na każdym widoku z tabelą w programie SERTUM.

układ

Jak to działa?

Po  kliknięciu przycisku na pasku akcji (jak pokazano na obrazku powyżej) rozwija się lista z której należy wybrać:

konfiguruj(można w tym celu  użyć także klawisza na klawiaturze F12).

Otworzy się Okno konfiguracji układu, które pozwala konfigurować sposobu prezentowania danych w widokach tabelarycznych:

konfiguracja_układu

Obok każdego pola znajduje się ikona znak zapytania – po najechaniu na nią kursorem dostępny jest opis stanowiący podpowiedź:

podpowiedź

W Oknie konfiguracji układu można ustawić:

wyświetlanie szybkich filtrów – dostępne u góry tabeli tuż poniżej nazw kolumn:

szybkie_filtry

wyświetlanie podsumowań kolumn – dostępne poniżej kolumn tabeli, na pasku na dole części centralnej konta:

podsumowanie_kolumn

Klikając na tym pasku prawym przyciskiem myszy pod każdą kolumną rozwija się lista, z której można wybrać (w zależności od rodzaju danych) – sumę, wartość minimalną, wartość maksymalną, licznik lub wartość średnią:podsumowanie_lista

pokazywanie wierszy podglądu (dostępne tylko na niektórych widokach) – wiersz podglądu to pasek wyświetlany poniżej wiersza danej pozycji, który zawiera dodatkową informację;

wyświetlanie paska grupowania – obszar ponad tabelą (dostępny u góry okna poniżej paska akcji), na którym wyświetlane są kolumny po których następuje grupowanie:

pasek_grupowania

W celu pogrupowania danych po pozycjach z tej kolumny należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i przeciągnąć go na pasek grupowania.

automatyczne  rozwijanie listy grup – wyświetlane dane są automatycznie zwijane według grup po każdym pobraniu danych:

zwijanie_grup

wyświetlanie podsumowań grupowań wierszy – dla poszczególnych  grup danych widoczny jest poniżej pasek z podsumowaniem kolumn (w taki sam sposób jak dla wszystkich danych w kolumnie, niezależnie od grupy – zostało to opisane powyżej):

podsumowanie_grupowań_wierszy

wyświetlanie kolumn grupujących na liście – kolumny po których następuje grupowanie wyświetlane są na pasku grupowań, jak również w postaci kolumn:

kolumny_grupujące_na_liście

Jaki zapisać układ?

Należy wybrać dowolne ustawienia układu zaznaczając wybrane opcje w Oknie konfiguracji układu i/lub zmieniając wygląd okna w wybranym widoku – np. wpisując dowolną treść w szybkich filtrach, sortując dane w kolumnach w wybrany sposób, dodając lub usuwając kolumny, zmieniając kolejność kolumn, ustawiając grupowanie według wybranych kolumn itd.

Wybrane ustawienia układu można następnie zdefiniować i zapisać pod nazwą własną (podobnie jak definiuje się filtry – zob. Filtry zdefiniowane [F4]). W tym celu należy w na pasku u góry Okna konfiguracji układu kliknąć ikonę dodaj:
dodaj_nowy_układ

Otwiera się okno, w którym należy wpisać nazwę pod którą układ ma zostać zapisany – np. „Mój układ 1”. Aby zapisywany właśnie układ był wyświetlany się jako pierwszy przy każdym kolejnym otwarciu danego widoku (układ startowy/ domyślny), należy zaznaczyć opcję u dołu tego okna:

nazwa_układu

Istnieje możliwość zdefiniowania kilku różnych układów, a następnie wybierania spośród nich – zdefiniowane wcześniej układy pojawią się na liście, która rozwinie się po kliknięciu operacji Układ [F12] na pasku akcji.

lista_układy_zaznaczenie

Oknie konfiguracji układu można wykonać następujące operacje:

– zapisać zmian wprowadzone w układzie – klikając ikonę zapisz,

– cofnąć zmiany wprowadzone w zapisanym układzie – klikając ikonęcofnij,

– dodać nowy układ – klikając ikonę dodaj,

– usunąć zapisany wcześniej układ – klikając ikonę usuń,

– zapisać wybrany układ jako domyślny/startowy – klikając ikonę domyślne.

Uruchamianie programu RaportNet

Czasami zdarza się, że uruchomiony RaportNet nie działa. Może to być spowodowane:

a) wyłączeniem aplikacji

lub

b) zawieszeniem systemu.

1. W przypadku wyłączonego programu (a) należy oczywiście uruchomić go ponownie.

Jak to zrobić?

Zaczynamy od menu Start, a następnie Programy. Na liście zainstalowanych programów odszukujemy pozycję RaportNet i otwieramy plik. Teraz wystarczy już tylko kliknąć na ikonkę programu.

Spowoduje to uruchomienie okna aplikacji.

2. Jeżeli natomiast program się zawiesił (b) i nie można go wyłączyć przyciskiem , należy wymusić zamknięcie programu.

Aby tego dokonać, wchodzimy w Menedżera zadań (klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań, a następnie wybierając polecenie Menedżer zadań lub naciskając klawisze CTRL+SHIFT+ESC). Uruchomi to okno Menedżera zadań. Na zakładce Procesy należy wyszukać i kliknąć pozycję RaportNet.exe oraz kliknąć Zakończ Proces.

To działanie bezwarunkowo zamknie program.

Następnie należy oczywiście uruchomić ponownie program, jak zostało to opisane w punkcie 1.

Jak skonfigurować automatyczne rozdzielanie zamawianych leków z CU pod wybrane hurtownie?

W związku ze zmianami związanymi z zamawianiem leków z cena urzędową, dodaliśmy możliwość procentowego rozkładu składanych zamówień na te towary do dostawców. Funkcjonalność ta ma ułatwić pracę z hurtowniami dotyczącą zamawiania leków. Na czym to polega? Wyznaczamy udział procentowy w zamówieniach wybranego/wybranych dostawców, a przy optymalizacji zamówienia program automatycznie przeliczy wartość składanych zamówień na podstawie nadanych przez nas kryteriów.

Aby z tego skorzystać, musimy najpierw skonfigurować rozkład zamówień u konkretnych dostawców. W tym celu wchodzimy w menu System –> Konfiguracja. Uruchomi nam się okno „Konfiguracja użytkownika”. Na widoku „Konfiguracja hurtowni” widać nową kolumnę „Min. wart. CU %”. Tu w komórki odpowiadające wybranym hurtowniom wprowadzamy wartość procentową zamówienia CU w danej hurtowni w stosunku do wartości wszystkich CU.

Przy wysyłaniu zamówienia wartość zamówionych leków z ceną urzędową do danej hurtowni będzie odpowiadała naszym ustawieniom. Jeżeli więc ustawimy konkretną hurtownię na 50% wartości zamówienia, to z całego zamówienia leków z cenami urzędowymi, 50% zostanie wysłane do tej wybranej hurtowni, a reszta automatycznie według ustawień w programie.

Zmienić rozkład zamawianych leków z CU do dostawcy możemy też przy składaniu pojedynczych zamówień. W pozycji bufora zamówień, klikając w operację „Opcje”, widać nasze ustawienia wartości procentowej zamawianych leków z ceną urzędową. Jeżeli przy danym zamówieniu chcemy, aby ta wartość się zmieniła, możemy ją edytować przez wpisanie innej liczby lub usunąć poprzez wciśniecie na tej pozycji przycisków Ctrl+F3. Zmiana ta jednak dotyczyć będzie tylko tego zamówienia, domyślne parametry ustawić możemy w konfiguracji użytkownika.

Jak włączyć inne hurtownie do podglądu?

Aby włączyć inne hurtownie do podglądu, wystarczy wejść w Menu –> System –> Konfiguracja:

konfiguracja

Czytaj resztę wpisu »

Jak uruchomić kilka programów Sertum jednocześnie

Komunikat blokady uruchomienia wielu programów Sertum jednocześnie

Sertum posiada blokadę niepozwalającą na uruchomienie kilku programów jednocześnie.

Opcja: Zezwalaj na uruchomienie wielu instancji programu SERTU

Aby wyłączyć blokadę należy przejść do konfiguracji programu Sertum i zaznaczyć opcję Zezwalaj na uruchomienie wielu instancji programu SERTUM i zapisać konfigurację programu klikając przycisk Zapisz i zamknij.

%d blogerów lubi to: