Specjalne oferty w Sertum

W Sertum pojawiły się specjalne promocje czasowe, które widoczne są nad blogiem w aplikacji Sertum zaraz po zalogowaniu. Na ten moment z promocji może skorzystać tylko apteka (trzeba zalogować się do Sertum z konta apteki). Złożone w ten sposób zamówienie trafi do dedykowanego przedstawiciela handlowego danego producenta.

W przyszłości planujemy umożliwienie składania zamówień do takich promocji także z loginów centralnych (dla menedżerów sieci).

Mamy nadzieję, że oferta jaką przygotowaliśmy na zakończenie października będzie dla Państwa bardzo atrakcyjna.

Oczywiście istnieje możliwość wyłączenia pokazywania takich ofert w aptece, w tym celu prosimy o wysłanie maila do nas na serwis: serwis@sertum.pl

Szybkie analizy

Szybkie analizy to raporty, pokazujące dane w postaci wykresów słupkowych.

Gdzie się znajdują?

Należy otworzyć moduł Raporty i analizy, a następnie przejść do jednego z powidoków tzn.: Szybkie analizy:

Czytaj resztę wpisu »

Multi-edycja ofert promocyjnych

Udostępniono w Sertum edycję ofert promocyjnych, która pozwala na edytowanie kilku pozycji promocyjnych jednocześnie. Pozwala to na wprowadzenie takiej samej nazwy producenta lub identycznego rabatu dla kliku pozycji jednocześnie zamiast wprowadzania ich dla każdej pozycji oddzielnie. Stanowi to znaczne ułatwienie szczególnie przy wprowadzaniu ofert promocyjnych z dużą ilością pozycji. Funkcjonalność dostępna jest dla menedżerów, grup zakupowych i właścicieli sieci aptek.

Gdzie się znajduje?
Należy otworzyć moduł Promocje i zamówienia w widoku Moje promocje i za pomocą przycisku dodaj2 znajdującego się na pasku akcji utworzyć nową ofertę promocyjną (moduł Promocje i zamówienia -> widok Moje promocje -> okno Edycja promocji). Otworzy się okno Edycja promocji, w którym należy przejść do widoku Pozycje i wprowadzić nowe pozycje do oferty promocyjnej – dodając je z katalogu hurtowni, importując z Excela bądź dodając „ręcznie” na pomocą przycisku dodaj2

Widok Pozycje – umożliwiający multiedycję:

Jak to działa?
1. Należy zaznaczyć dowolne pozycje oferty promocyjnej, które będą poddawane edycji (np. przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL). Chcąc zaznaczyć wszystkie pozycje w danej promocji należy posłużyć się skrótem klawiszowym CTRL+A.

2. Następnie należy kliknąć przycisk edytuj [F4] znajdujący się na pasku akcji  u góry okna.
Otworzy się okno Edytor pozycji promocyjnych:


Okno edycji pozycji promocyjnych zostanie uzupełnione w niektórych komórkach znakami  ” * ”  min. index towaru, towar itd. Pola będą wypełnione ” * ” tylko i wyłącznie w przypadku, gdy edytowane pozycje promocyjne w tych polach zawierają różne wartości.

Usunięcie z tych pól * oraz zapisanie zmian spowoduje wyczyszczenie wcześniej zapisanych tam wartości,jak w przypadku poniżej:

Edytor pozycji promocyjnych

Gdy wszystkie pozycje uwzględnione w promocji będą posiadały taki sam parametr towaru np.: taką samą stawkę podatku Vat, jak w przypadku poniżej:

3.    Gdy okno edytora pozycji promocyjnych jest otwarte, możemy przystąpić do edycji poszczególnych pól.
W przypadku wprowadzania promocji na leki np. konkretnego producenta, po wpisaniu w polu  Producent: ABCDE i kliknięciu ikony   Zatwierdź,

w widoku pozycje->kolumna producent przy wszystkich pozycjach w promocji pojawi się nazwa producenta: PRODUCENT.

W trakcie multi-edycji poza polem Producent można zmienić również pozostałe pola tj.:

– Index towaru,
– Towar,
– Cena hurtowa,
– Vat,
– Min. Ilość,
– Ilość zakontraktowana,
– Gratis,
– Jednostka (istnieje możliwość wybrania czy promocja dotyczy .szt czy.op)
– Rabat stały,
– Rabat widełkowy,
– Komentarz.

UWAGA!
Należy pamiętać, że jeżeli w trakcie multi-edycji zostanie uzupełnione jakieś pole, to aby dokonać w nim zmiany należy wpisać tam inną wartość. Nie wystarczy usunąć znajdujących się w polu informacji.

Przykład:
W polu Min. Ilość w trakcie multi-edycji została wpisana ilość 10.7
Aby usunąć wartość z pola Min. Ilość należy tam wpisać 0.min ilość 0
Raz poddane edycji pole musi zawierać tam jakąkolwiek wartość, nie można pozostawić go pustego, ponieważ wtedy nie ulegnie zmianie  jego zawartość.

Najnowsze zmiany z Sertum

W miniony weekend wprowadzono dwie istotne zmiany w Sertum:

  1.  W oknie edycji ofert promocyjnych pojawiły się dwa widoki o nazwie Pozycje – dotychczasowy oraz nowy, który umożliwia grupową edycję pozycji – funkcjonalność dla menedżerów grup zakupowych i właścicieli sieci aptek (moduł Promocje i zamówienia -> widok Moje Promocje -> okno Edycja promocji -> widok Pozycje).
  2. W buforze zamówienia dodano kolumny z ostatnią ceną i datą zakupu towaru (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora -> kolumny Ostatnia cena zakup i Ostatnia data zakupu).

Automatyczne zarządzanie dostępnością pozycji w promocjach zakontraktowanych

Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na automatyczne zarządzanie dostępnością pozycji w promocjach zakontraktowanych. Polegać będzie ono na automatycznej dezaktywacji pozycji promocji, w sytuacji przekroczenia ilości zakontraktowanej.

Dzięki temu nie będzie możliwe złożenie zamówienia na większą ilość określonego towaru niż określona w kontrakcie.

Funkcjonalność ta dostępna jest dla właścicieli sieci aptek i menedżerów grup zakupowych.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć moduł Promocje i zamówienia na widoku Moje promocje i za pomocą przycisku dodaj2 wprowadzić nową ofertę promocyjną.

W oknie Edycja promocji w widoku Nagłówek zostało dodane pole Automatyczne zarządzanie aktywnością pozycji, którego zaznaczenie spowoduje automatyczną kontrolę aktywności pozycji z wypełnionym polem Ilość zakontraktowana.

Pole Automatyczne zarządzanie aktywnością pozycji można zaznaczyć lub odznaczyć podczas tworzenia oferty, jak również po jej zatwierdzeniu. W tym celu należy w oknie Edycja promocji w widoku Nagłówek (moduł Promocje i zamówienia -> widok Moje promocje) zaznaczyć parametr „Auto zarz. akty. poz.”.

okno_edycja_promocji_widok_nagłówek

Dodatkowo w widoku Pozycje, przy każdej z pozycji oferty promocyjnej należy wpisać ilość zakontraktowaną towaru:

okno_edycja_promocji_widok_pozycje

Ilość zakontraktowaną należy wpisać przed zatwierdzeniem promocji, jak również można ją edytować po zatwierdzeniu oferty.

Jak to działa?

Zmiana aktywność pozycji w promocji następuje według następujących zasad:

1. Pozycja promocji zostaje automatycznie dezaktywowana, gdy dostępna liczba zakontraktowana sztuk spadnie do zera (poprzez składanie zamówień bądź ręczną modyfikację ilości zakontraktowanej na ofercie). Dostrzegalne jest to w następujący sposób:

– dezaktywowana pozycja przestaje być widoczna dla apteki na liście dostępnych promocji (moduł Promocje i zamówienia -> widok Promocje):

niewidoczne_pozycje_na liście

– podczas składania zamówienia do promocji (moduł Promocje i zamówienia -> widok Promocje -> okno Podgląd promocji -> widok Pozycje) obok dezaktywowanej pozycji pole w kolumnie Zamów jest zablokowane – tło zmienia się na kolor szary oraz pojawia się ikona kłódki:

zamówienie_do_promocji4

Spowoduje to wysłanie stosownej wiadomości w module Wiadomości do autora oferty promocyjnej.

wiadomość1

W treści wiadomości pojawi się informacja o tym, które z pozycji zostały dezaktywowane:wiadomość2

2. Pozycja promocji zostaje automatycznie aktywowana, jeżeli dostępna liczba zakontraktowanych sztuk będzie większa od zera. W przypadku aktywacji żadna wiadomość nie zostanie wysłana do autora oferty.

3. Pozycja z wypełnionym polem Ilość zakontraktowana będzie miała nieaktywne pole Aktywna i nie będzie możliwości ręcznej kontroli aktywności dla takiego pola.

4. W sytuacji, kiedy zamawiający będzie chciał złożyć zamówienie do oferty z automatycznym zarządzaniem aktywnością pozycji, gdzie dowolna pozycja zamówienia będzie przekraczać dostępną zakontraktowaną ilość – to zamawiający otrzyma komunikat informujący, iż zamawiana ilość przekracza dostępną do zamówienia:

komunikat

5. Liczba dostępnych zakontraktowanych sztuk towaru wyliczana jest na podstawie różnicy między wartością z pola Ilość zakontraktowana, a sumą zamówionych towarów dla wskazanej pozycji, posiadającej status pozycji inny niż  anulowane2.

W widoku Promocje zakontraktowane (Moduł Promocje i zamówienia -> widok Promocje zakontraktowane), dla każdej pozycji promocyjnej, z określoną ilością zakontraktowaną, widoczne są następujące kolumny:

Ilość zak. – zawiera ilość określoną jako zakontraktowana przez autora oferty promocyjnej;

Ilość zam. – zawiera łączną ilość sztuk towaru, na jaką zostały złożone zamówienia do promocji;

Ilość pozost. – zawiera ilość  zakontraktowanych sztuk towaru dostępnych do zamówienia.

promocje_zakontraktowane

Pozycje dezaktywowane zostaną wyświetlone na liście pozycji z przekreśleniem:

promocje_zakontraktowane3

W oparciu o te informacje właściciel sieci aptek lub menedżer grupy zakupowej może kontrolować, na jaką ilość zostały już złożone zamówienia i w zależności od potrzeb zmieniać ilość zakontraktowaną.

Optymalizacja promocji bez trybu auto-realizacji

W Buforze zamówień pojawiła się możliwość optymalizacji promocji, które nie mają trybu auto-realizacji.

Tryb auto-realizacji oznacza, że zamówienie z apteki przekazywane jest automatycznie do realizacji w hurtowni.

W przypadku BRAKU trybu auto-realizacji zamówienia czekają na ręczne przekazanie ich do hurtowni. Tego typu działania najczęściej spotykane są dla promocji z dzielonym Rodzajem zakupu. Zamówienia może przekazać do realizacji autor oferty, bezpośrednio z widoku Zamówienia w oknie Edycji oferty, do której zostały złożone (moduł Promocje i zamówienia -> widok Moje promocje -> Okno edycji promocji -> widok Zamówienia -> operacja Przekaż do hurtowni).

Jak to działa?

Żeby w procesie optymalizacji zawsze były uwzględniane również promocje, które nie mają trybu auto-realizacji należy otworzyć Konfigurację użytkownika w widoku Optymalizacja (System – > Konfiguracja -> widok Optymalizacja) i wybrać poniższą opcję z listy:

optymalizacja_uwzględnianie_promocji

Aby promocje bez trybu auto-realizacji były uwzględniane przy optymalizacji tylko jednego zamówienia, należy otworzyć Bufor zamówień (moduł Zamówienia -> widok Pozycje bufora), a następnie kliknąć operację Opcje znajdującą się w Panelu bocznym po prawej stronie ekranu.

Bufor_zamówień_opcje

Otworzy się okno Edycji opcji optymalizacji, w którym należy wybrać zakładkę Opcje:

Bufor_zamówień_opcje_opcje

Przy parametrze Uwzględnianie promocji należy wybrać z listy „Tak.Optymalizuj wszystkie możliwe promocje.”.

Bufor_zamówień_opcje_uwzględnianie_promocji

W sytuacji zaznaczenia tej opcji, przy optymalizacji będą uwzględnianie nie tylko promocje realizowane automatycznie (z trybem auto-realizacji), ale także te, które przekazywane są do hurtowni ręcznie (bez trybu auto-realizacji).

Jeśli zamówienie zawiera pozycje zamawiane z promocji z trybem auto-realizacji, to po kliknięciu operacji Wyślij zamówienie [Ctrl+3]) w nowym oknie pojawi się informacja np. jak na poniższym obrazku. Obok zamówienia promocyjnego pole w komórce, w kolumnie W (Wyślij zamówienia) będzie zaznaczone.

promocje_w_buforze_1

Po kliknięciu przycisku Wyślij zamówienia promocje z trybem auto-realizacji zostaną automatycznie przekazane do realizacji w hurtowni – podobnie jak pozostałe zamówienia do oferty podstawowej hurtowni.

W przypadku, gdy zamówienie zawiera pozycje zamawiane z promocji bez trybu auto-realizacji, po kliknięciu operacji Wyślij zamówienie [Ctrl+3]) w nowym oknie pojawi się informacja np. jak na poniższym obrazku. Obok zamówienia promocyjnego pole w komórce w kolumnie W (Wyślij zamówienia) będzie odznaczone, a w dodatkowej kolumnie pojawi się ikona słoneczko_ikona.

promocje_w_buforze_2

Po kliknięciu przycisku Wyślij zamówienia – zamówienia do oferty podstawowej hurtowni zostaną wysłane, natomiast zamówienie do promocji bez trybu auto-realizacji należy dopiero wysłać. W tym celu musimy zaznaczyć wybraną pozycję i użyć operacji Zamów z promocji znajdującej się w Operacjach po prawej stronie okna w widokach Pozycje bufora i Rozkład pozycji bufora w module Zamówienia (Bufora zamówienia):

zamów_z_promocji

Przenosi ona do okna Podgląd promocji wybranej pozycji bufora.  W widoku Pozycje obok pozycji zamawianej z promocji wpisana jest ilość zamawiana (kolumna Zamów) zgodna z ilością wpisaną w Buforze zamówienia – ilość tą można zmienić.

4

Następnie należy kliknąć przycisk Wyślij zamówienie, znajdujący się na pasku akcji u góry okna. Po wysłaniu zamówienia pojawi się komunikat:

5

Takie zamówienie musi jeszcze zostać przekazane do realizacji w hurtowni przez autora oferty promocyjnej – np. przez sieć aptek czy grupę zakupową. Służy do tego operacja przekaż_do_hurtowni dostępna w oknie Edycja promocji w widoku Zamówienia po prawej stronie okna:

Przekaż_do_hurtowni

Po przekazaniu do hurtowni zamówienie zmieni status z „Oczekuje”:

6

na „Transmisja”:

7

Apteka może obserwować dalsze zmiany status zamówienia w widoku Zamówienia wysłane w module Zamówienie (Bufor zamówienia):

8

Wyłączenie maila z kopią zamówienia promocyjnego

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2013 r platforma SERTUM zaprzestanie wysyłania mailowo informacji o złożonym przez platformę zamówieniu promocyjnym.
Krok ten podejmujemy po wysłuchaniu Waszych sugestii sugerujących zbędność takiej informacji drogą e-mailową, która dla aptek aktywnie uczestniczących w grupach zakupowych stanowi dodatkową, dużą ilość niepotrzebnej informacji w skrzynce odbiorczej poczty internetowej.

Faktycznie, przyznajemy, wszystkie zamówienia wysłane (również te historyczne) znajdziecie w platformie SERTUM.

Promocje bez rabatu handlowego

Wraz z nową wersją programu wprowadziliśmy możliwość wprowadzania promocji bez uwzględnienia rabatu handlowego w hurtowni. Opcja oznaczenia oferty promocyjnej jako z ceną końcową w hurtowni realizującej zamówienie dostępna jest w trakcie dodawania nowej oferty promocyjnej.

Towar z ceną końcową to towar, na który nie jest naliczany rabat handlowy w hurtowni realizującej zamówienie.
Po zatwierdzeniu tak stworzonej promocji będzie ona widoczna na liście w module Oferty i zamówienia.
Promocje bez rabatu handlowego mają zaznaczoną tą opcję na zakładce Nagłówek.

Na widoku Zamówienia wysłane w kolumnie Rabat widać zaś wartość procentową naliczanego rabatu.

Objaśnienia oznaczeń:

10%  – rabat handlowy w hurtowni,
+10%  – rabat producenta,
10%+15%  – rabat producenta z rabatem handlowym.

Takie promocje są oczywiście brane pod uwagę podczas optymalizacji w buforze zamówienia dziennego. Podgląd wykorzystanych rabatów mamy w dolnym pasku bufora:

Dzięki temu można dokładnie sprawdzić jaki rabat jest uwzględniany przy danej pozycji zamówienia.

Automatyczne odświeżanie promocji w buforze optymalizacji

Czasem zdarza się, że zostawiamy uruchomione SERTUM wraz z buforem optymalizacji i nie złożonym zamówieniem. Pozycje w buforze mogą być objęte promocją z dnia, w którym zamówienie zostało wczytane. Co jeśli następnego dnia promocja nie jest już aktualna? Bufor optymalizacji przechowuje przecież promocje w pamięci z dnia, w którym wczytano zamówienie.

Aby uniknąć możliwości wystąpienia błędów lub złożenia zamówień do starych promocji, wprowadziliśmy mechanizm aktualizacji wczytanych promocji do pamięci.

SERTUM automatycznie odświeży teraz listę promocji i umożliwi optymalizację Twojego zamówienia biorąc pod uwagę tylko aktualne promocje.

Promocje Torfarm w Sertum

Miło nam poinformować, że od niedawna możecie składać zamówienia promocyjne przez Sertum z hurtowni Torfarm.

Tygodniowe promocje „Gorące Ceny”, „Dni z producentem” i „Dni producenta” będą się pojawiać co wtorek.

Jak z nich korzystać?

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: