Apteka Malickiego – wersja 2019.11.24

Poprawiono działanie parametru Drukować wyceny dla e-recept? w Parametrach programu.

Czytaj resztę wpisu »

Optymalizacja centralna magazynów

Optymalizacja Centralna Magazynów, dzięki algorytmowi Jednakowych Dni Rozkładu, analizuje wybrane dostawy towarów pod kątem sprzedaży w poszczególnych aptekach i tak proponuje przesunięcia, aby każda z aptek posiadała towar, na taką samą ilość dni sprzedaży.
Czytaj resztę wpisu »

Zamówienie w SERTUM

Całość zamówienia w Sertum opiera się na 10 prostych krokach.

Krok nr 1.  Wczytaj zamówienie / kreator proponowania zamówienia

Należy otworzyć Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widoki Pozycje buforaRozkład pozycji bufora), a następnie użyć operacji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1]  lub Kreator proponowania zamówienia znajdującej się na Panelu bocznym po prawej stronie okna:

wczytywanie zamówień

Jeżeli skorzystamy z opcji Wczytaj zamówienie [Ctrl+1] to w oknie Wybierz zamówienie należy kliknąć przycisk Proponuj zamówienie:

Kreator zamówienia ma na celu skrócenie czasu przygotowania zamówienia do minimum poprzez odrzucenie pozycji, które sprzedały się w aptece, ale ich stan magazynowy starczy na wskazany przez nas okres zatowarowania. Dzięki temu farmaceuta przygotowujący zamówię nie musi przeglądać setek pozycji a jedynie takie, które stanowią realne zapotrzebowanie.

Czytaj resztę wpisu »

Przesunięcia MM w Sertum z poziomu loginu menedżerskiego

 1. Przesunięcia z poziomu CTRL+F3

Aby wykonać przesunięcie pojedynczego preparatu należy posłużyć się operacją CTRL+F3. W oknie wyszukiwania wpisujemy Nazwę preparatu poprzedzoną * lub % i klikamy Enter.

W kolejnym kroku otworzy nam się okno Promocje i zamówienia w widoku Zestawienie towarów.

Na liście będą znajdować się wszystkie towary, które zawierają w sobie nazwę „yaz”.

Aby wykonać przesunięcie należy zaznaczyć na liście preparat z danego magazynu (apteki). Można zaznaczyć kilka preparatów jednocześnie, klikając przytrzymany klawisz CTRL. Proszę pamiętać, że przesuwamy preparaty ze Stanem magazynowym większym niż 0 szt.

Po zaznaczeniu preparatu (podświetli się na niebiesko) klikamy operacje  .

Czytaj resztę wpisu »

Wprowadzono zmiany do programu Sertum

W celu usprawnienia pracy z programem Sertum wprowadzono dwie zmiany:

1. W buforze optymalizacji, w panelu dolnym Towar w moich aptekach, będą wyświetlane dane dotyczące wyłącznie aptek wybranych do przesunięć MM. Stany magazynowe pozostałych aptek w sieci będą nadal widoczne podczas wyszukiwania za pomocą CTRL+F3.

2. Podczas wyszukiwania przez CTRL+F3 zamiast dotychczasowych nazw aptek, będą wyświetlane nazwy magazynów. Domyślnie nazwą magazynu jest nazwa apteki. Zmiany tej nazwy może dokonać menadżer sieci aptek za pomocą modułu RaportNet. (moduł RarportNet-> widok Lista Magazynów). Więcej na ten temat tutaj.

Blokowanie do przesunięć leków urzędowych, środków odurzających, psychotropów i prekursorów

W Konfiguracji użytkownika zostały dodane parametry, które umożliwiają blokowanie proponowanie specjalnych typów leków do przesunięć międzymagazynowych (podczas optymalizacji zamówienia w Buforze zamówień). Blokować można leki urzędowe, środki odurzające, psychotropy i prekursory. Informacja o tym, czy dany lek należy do którejkolwiek z wymienionych grup, zaczytywana jest z karty leku w programie aptecznym. 

UWAGA! Ta funkcjonalność współpracuje aktualnie z programami aptecznym Kamsoft i Apteka Malickiego.

Gdzie się znajduje?

Należy otworzyć Konfigurację użytkownika, a następnie przejść do widoku Konfiguracja przesunięć (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja przesunięć).

widok konfiguracja przesunięć

W tym widoku należy zaznaczyć wybrane parametry:
– Nie przesuwaj leków z ceną urzędową,
– Nie przesuwaj środków odurzających,
– Nie przesuwaj psychotropów,
– Nie przesuwaj prekursorów;
a następnie zapisać ustawienia klikając przycisk zapisz_i_zamknij znajdujący się na pasku akcji.

Jak to działa?

Po zapisaniu parametrów przesunięć należy dodać wybrany towar z magazynu aptecznego do bufora zamówień:

Na przykład:

Dodawanie pozycji do bufora_2b

 

Dodawanie pozycji do bufora_3

Pozycje w buforze2

Po zoptymalizowaniu zamówienia – wybrany towar nie zostanie zaproponowany do przesunięcia. Stanie się tak nawet, jeśli:
– w magazynie innej apteki, należącej do tej samej sieci aptek, znajduje się w wystarczająco duża ilość towaru ,
– zaznaczono opcję proponowania towarów do przesunięć międzymagazynowych (MM).

Wynik_optymalizacji

Sortowanie przesunięć po dacie

Aby ułatwić przeglądanie i sortowanie listy przesunięć dodano datę przed nazwą w nagłówku dokumentu MM dla tych przesunięć, które zostały już wykonane.

Gdzie to się znajduje?

W widokach przesunięć MM (moduł Magazyn -> widoki Przesunięcia MMOde mnie i Do mnie) przesunięcia sortowane są domyślnie według nagłówka dokumentu. Jeśli przesunięcie zostało już wykonane w Nagłówku dokumentu przed jego nazwą pojawi się data utworzenia.

widok przesunięcia MM2

Dzięki temu, po wejściu w dowolny widok z przesunięciami MM, na górze listy w pierwszej kolejności wyświetlane będą najnowsze przesunięcia, które dopiero oczekują na potwierdzenie lub wykonanie. W dalszej kolejności widoczne będą przesunięcia, które zostały już wykonane, sortowane chronologicznie – począwszy od najnowszych do najstarszych.

Wczytywanie stanów magazynowych i sprzedaży do przesunięć

W oknie Edycja dokumentu MM (widok Przesunięciach MM – Ode mnie) znajduje się operacja pozwalająca na wczytanie z bazy aptecznej informacji o stanach magazynowych i sprzedaży towarów.

Gdzie to się znajduje?

Należy otworzyć widok Przesunięciach MM – Ode mnie, a następnie wejść w  edycję dokumentu przesunięcia klikając przycisk edytuj [F4] znajdujący się na pasku akcji (moduł Magazyn -> widok Przesunięciach MM – Ode mnie – > okno Edycja dokumentu MM ).

Otworzy się okno Edycja dokumentu MM, gdzie na panelu bocznym po prawej stronie okna została umieszczona operacja pozwalająca na zaczytanie danych o stanach magazynowych i sprzedaży z wskazanego okresu czasu.

Jeśli w danej chwili użytkownik ma dostęp do bazy aptecznej to dane będą pobierane z bazy aptecznej, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane lokalne:

Natomiast gdy użytkownik w danej chwili nie ma dostępu do bazy aptecznej to dane będą pobierane z serwera, a operacja będzie nosiła nazwę Wczytaj dane z serwera:

UWAGA! Pobieranie danych z serwera wymaga posiadania modułu RaportNet.

Po naciśnięciu tej operacji w widoku Edycja dokumentu MM otworzy się okno Wybieranie okresu do analizy sprzedaży:

Po wprowadzeniu właściwych dat należy kliknąć przycisk .

W tabeli pojawią się nowe kolumny, które zawierają dane o sprzedaży i o stanach magazynowych z zadanego okresu:

Porównanie tych danych z ilością towaru wybraną do przesunięcia pozwoli zapobiec nadmiernemu zatowarowaniu magazynu.

Przesunięcia wysłane – nowy widok Bufora zamówienia

Do Bufora zamówienia dodano widok pozwalający na podgląd wysłanych przesunięć (moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Przesunięcia wysłane).
Przesunięcia wysłane1

Widok posiada operację Dodaj do bufora - operacja, która umożliwia dodanie pozycji z przesunięcia (np. takich, które zostały odrzucone) do bufora zamówienia. W tym celu należy zaznaczyć wybraną pozycję przesunięcia, a następnie kliknąć operację Dodaj do bufora - operacja:

Dodaj do bufora

pojawi się następujący komunikat:

Komunikat

Po naciśnięciu przycisku ok i przejściu do widoku Pozycje bufora pojawi się tam nowa pozycja dodana z przesunięcia:

Pozycje_bufora

Konfiguracja bufora przesunięć MM dla sieci aptek

Praca z Buforem zamówienia umożliwia stworzenie najbardziej opłacalnego zamówienia, uwzględniając przy tym aktualne ceny, rabaty, oferty promocyjne oraz koszty dostawy towarów z oferty wielu hurtowni jednocześnie. W przypadku sieci aptek analizowane są także stany magazynowe innych aptek, z których można wykonać przesunięcie towaru. Obecnie SERTUM stara się tak proponować przesunięcia, aby w pierwszej kolejności zabierać towar zalegający w aptekach.

Jak skonfigurować przesunięcia MM dla sieci aptek?

Istotną rzeczą jest skoordynowanie zakupów z przesunięciami, tak aby nie nabywać nowych towarów, jeśli wystarczająca ich ilość znajduje się w magazynach innych aptek sieci. Pozwala to na dokonanie oszczędności oraz zapobiega zaleganiu towaru w magazynach przez dłuższy okres czasu.

Wyznacznikiem zalegania towaru są parametry określone w widoku Konfiguracja przesunięć (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja przesunięć).

Zaznaczenie opcji  sprawi, że w przypadku spełnienia wszystkich wybranych warunków, towar będzie przesuwany z magazynu innej apteki w sieci, a nie zamawiany z hurtowni.

Warunki:

 • Gdy inna apteka ma zbyt duży stan magazynowy – warunek ten jest spełniony, jeśli spełnione są wszystkie zaznaczone warunki wchodzące w jego skład, tj.:
  • Posiada więcej niż – stan magazynowy apteki jest większy niż wprowadzona liczba;
  • Posiada 2x więcej niż zamawiam;
  • Posiada ZAPAS na […] dni – dzienne zapotrzebowanie jest obliczane na podstawie sprzedaży z okresu podanego pod warunkami;
  • Posiada nadmiar (wg NORMY) – apteka posiada stan ponad ustalony jako norma;
  • Brak zakupu w aptece w okresie […] dni – przesunięcie nie zostanie zaproponowane, jeżeli apteka kupiła towar w ustawionym okresie czasu.

Parametr Pozostanie ZAPAS na … dni (w okresie analizy) decyduje o tym, iż w aptece powinno pozostać towaru na określoną ilość dni (np. w powyższym przykładzie na 30 dni):

 • Nie rotuje (brak sprzedaży i zakupu w okresie analizy) – produkt nie został sprzedany w podanym okresie sprzedaży.
 • Ale pozostaje min. […] – minimalna ilość towaru, która musi pozostać na magazynie apteki.

Wybieranie grup produktów do przesunięć:

Zaznaczając daną grupę produktów sprawiamy, że SERTUM uwzględni ją podczas optymalizacji.Po zoptymalizowaniu zamówienia aplikacja zaproponuje do przesunięcia tylko towary z wybranych grup. Stanie się tak, jeśli:
– w magazynie innej apteki, należącej do tej samej sieci aptek, znajduje się w wystarczająco duża ilość towaru,
– zaznaczono opcję proponowania towarów do przesunięć międzymagazynowych (MM).

 • Okres analizy – ostatnie […] dni – określa, na ile dni wstecz będzie liczona sprzedaż towarów bufora. Opcja ta ma wpływ na wyliczanie ZAPASU.

Ilość towaru, jaki apteka powinna pozostawić z zapasie na wybrany okres czasu, program ustala na podstawie analizy ostatniej sprzedaży towarów bufora.  Liczbę dni wstecz, która brana jest pod uwagę można określić w Konfiguracji przesunięć parametrem Okres sprzedaży – ostatnie […] dni (System -> Konfiguracja -> widok Konfiguracja przesunięć). W poniższym przykładzie jest to 90 dni, co oznacza, że zapas zostanie ustalony na podstawie sprzedaży towarów w ostatnich 90 dniach:

W celu lepszego koordynowania zakupów można wykorzystać „wykrzykniki” wyświetlające się w Buforze zamówienia:

wykrzykniki2

Warunkiem jest jednak posiadanie identycznej Konfiguracji przesunięć (identycznie ustawionego parametru Pozostanie zapas na … dni (w okresie analizy)) w każdej z aptek należących do sieci.

Jeżeli w parametrach przesunięć (System -> Konfiguracja -> Konfiguracja przesunięć) w każdej aptece zostanie ustawiona ta sama wartość (np. 50 dni) to ustawiając wykrzyknik na 50 dni i mniej można sprawdzać czy zamawiane ilości nie przekraczają warunków przesunięć. Pojawienie się wykrzyknika w Buforze zamówienia przy określonym towarze podczas zamawiania będzie oznaczało istnienie dużego prawdopodobieństwa, że inna apteka może ten towar zabrać w ramach przesunięć.

W prawej części okna można ustawić kryteria określające, z jakich aptek przesuwać towary w pierwszej kolejności.

 • najwyższego stanu magazynowego – jeżeli kilka aptek spełnia ustawione warunki, to towar zostanie przesunięty z tej o najwyższym stanie magazynowym;
 • najkrótszej daty ważności – wówczas zostaną zaproponowana apteka, której preparaty na stanie posiadają najkrótszą datę ważności;
 • najstarszej daty zakupu –  wówczas  zostanie zaproponowana apteka, która ma na stanie preparaty kupione najwcześniej;
 • następującej kolejności – użytkownik sam decyduje o pierwszeństwie aptek, ustawiając odpowiednią ich kolejność na liście. Zmiany kolejności dokonujemy przyciskami  i . Im wyżej znajduje się apteka, tym wyższy jest jej priorytet.

Pole wyboru w kolumnie „Z” określa apteki, które mają być brane pod uwagę podczas analizy możliwych przesunięć. Niezaznaczone apteki nie biorą udziału w przesunięciach MM pomimo zaznaczonych innych opcji.

%d blogerów lubi to: