Jak utworzyć promocje w Sertum

Aby rozpocząć proces tworzenia promocji, należy otworzyć moduł Promocje i zamówienia i widok Moje promocje.

Jak utworzyć nową promocję?

Aby utworzyć nową promocję należy przejść do widoku Moje promocje, kliknąć przycisk: , a następnie należy wybrać z listy Dodaj promocję.  Spowoduje to otwarcie nowego okna Edycja promocji:

UWAGA! Nie istnieje możliwość wielokrotnego otwarcia i edytowania tej samej oferty promocyjnej.

Tworzenie promocji można podzielić na kilka etapów:
I etap – uzupełnianie nagłówka i wprowadzanie pozycji,
II etap – ustalenie odbiorców i hurtowni realizujących promocję,
III etap – konfiguracja reguł zarządzających promocją,
IV etap – testowanie promocji,
V etap – zatwierdzenie promocji.

Nowa promocja składa się z kliku widoków. Konieczne jest, aby przejrzeć i uzupełnić każdy z dostępnych widoków:

 • Nagłówek ‑ zawiera podstawowe informacje o promocji (Etap I),
 • Pozycje ‑ umożliwia określenie towaru dostępnego w promocji (Etap I),
 • Odbiorcy ‑ pozwala wybrać adresatów promocji (Etap II),
 • Hurtownie – tu można oznaczyć hurtownie, w których promocja może zostać zrealizowana (Etap II),
 • Reguły (opcje zaawansowane) – umożliwia ręczną konfigurację reguł (Etap III)

Symbol  oznacza pole wymagane, czyli takie, które należy wypełnić przed zapisem promocji.

Symbol  dostarcza dodatkowych informacji po najechaniu na niego kursorem myszki. Znajdują się one obok edytowanych pól.

W trakcie edytowania promocji można ją zapisać celem późniejszego uzupełnienia. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu  .

Etap I – nagłówek i pozycje

Etap I należy wykonać ręcznie wprowadzając każdą pozycję z osobna.

Nagłówek

Wypełniając nagłówek, należy zwrócić uwagę na następujące pola:

 • Status (pole informacyjne, nie do edycji) – informujące o aktualnym statusie promocji:
  • – promocja jest w przygotowaniu, widoczna tylko dla autora promocji,
  • – promocja jest widoczna dla odbiorców; można składać do niej zamówienia,
  • – promocja została anulowana przez autora; wszystkie oczekujące zamówienia złożone do promocji zostały także anulowane,
  • – promocja została zamknięta przez autora (zazwyczaj zamyka się promocję po okresie jej obowiązywania); wszystkie oczekujące zamówienia zostały przekazane do realizacji.
 • Realizacja (pole do edycji) – umożliwia wybór pomiędzy: Dział promocji przedstawicielskich, Dział telemarketingu (CallCenter) lub Sprzęg. Jeżeli tworzymy promocje w oparciu o półkę producencką, wybieramy opcję Sprzęg. Wtedy zamówienia trafią bezpośrednio na wcześniej skonfigurowane konto FTP klienta, a nie zostaną wysłane, tak jak w przypadku Działu promocji i Działu telemarketingu, na wskazany wcześniej adres email.
 • Nazwa oferty – nazwa promocji widoczna dla klienta i hurtowni.
 • Rodzaj oferty (pole informacyjne, nie do edycji): Pole ustawiane jest automatycznie na podstawie wyboru pomiędzy poniższymi promocjami.
  • – promocja zawiera pakiet i wymaga zamówienia wielokrotności pakietu,
  • – promocja narzuca pewne warunki zamówienia (min. ilość, min. wartość, itp.),
  • – promocja nie narzuca żadnych warunków.
 • Rodzaj zakupu (pole informacyjne, nie do edycji):
  • – zamawiający musi spełnić warunki określone w promocji. SERTUM pilnuje, aby nie można było wprowadzić zamówienia niespełniającego wymogów promocji.
  • – warunki określone na promocji muszą zostać spełnione przez grupę zamawiających, do której promocja jest adresowana. Więcej na temat promocji dzielonych i warunków w rozdziale Reguły (opcje zaawansowane).
 • Czas trwania oferty – umożliwia ustalenie okresu, w którym promocja będzie aktualna. Odbiorcy domyślnie widzą tylko aktualne promocje. Po wyłączeniu filtrów będą widoczne wszystkie promocje, w tym nieaktualne. Jeżeli promocja nie posiada ustawionej automatycznej realizacji, to odbiorca może złożyć do niej zamówienia także w okresie, w którym nie jest ona aktywna. Podczas składania zamówienia do nieaktywnej promocji, odbiorca otrzyma stosowny komunikat.
 • Czas realizacji – informacja dla przeglądającego promocję o czasie dostawy (w dniach) od momentu przekazania zamówienia do realizacji.
 • Auto realizacja – zaznaczenie pola powoduje automatyczne przekazywanie zamówień do realizacji.
 • Pokaż wykorzystane – pole dostępne dla promocji „Dzielonych”. Zaznaczenie tej opcji powoduje, iż osoby składające zamówienie widzą, w jakim stopniu promocja została zrealizowana przez grupę. Ponadto rabaty wynikające z „dzielenia” są przeliczane podczas edycji zamówienia i w trakcie jego zapisu. W przeciwnym wypadku, (gdy opcja nie jest zaznaczona) rabaty będą przeliczone TYLKO w momencie przekazywania zamówień do hurtowni przez autora promocji.
 • Cena końcowa – Towar z ceną końcową to towar, na który nie jest naliczany rabat handlowy w hurtowni realizującej zamówienie. Jeżeli promocja łączy się z rabatami handlowymi w hurtowni, zostanie dopisany + w kolumnie Rabat.
 • Auto zarz. akt. poz. – funkcjonalność pozwalającą na automatyczne zarządzanie dostępnością pozycji w promocjach zakontraktowanych. Polega na automatycznej dezaktywacji pozycji promocji, w sytuacji przekroczenia ilości zakontraktowanej. Dzięki temu nie jest możliwe złożenie zamówienia na większą ilość określonego towaru niż określona w kontrakcie.
 • Uwagi dla odbiorcy – uwagi przeznaczone dla odbiorcy. Uwagi można edytować tylko przy statusie . Po zatwierdzeniu promocji będzie możliwość tylko dopisywania kolejnych uwag, bez możliwości edycji starych.
 • Uwagi dla hurtowni – uwagi przeznaczone dla hurtowni, niewidoczne dla odbiorcy, które należy uzupełnić o opis pomagający hurtowni w ustaleniu sposobu realizacji zamówienia. Taki opis zostanie przekazany do hurtowni wraz z każdym zamówieniem.
 • Uwagi prywatne – uwagi widoczne tylko dla osoby tworzącej promocję oraz pozostałych osób z tej samej firmy.

Pozycje

Widok Pozycje umożliwia wprowadzenie nowych pozycji na 2 sposoby:

Edytując ręcznie nową pozycję promocji należy zwrócić uwagę na następujące pola znajdujące się w dolnej części ekranu:

 • Rodzaj ceny – wszystkie warunki promocji są zawsze liczone według ceny hurtowej, jeżeli natomiast cena promocyjna jest różna od ceny hurtowej.
 • Ilość – minimalna ilość towaru, jaki musi zostać zamówiony bądź ilość towaru w pakiecie (dla ofert pakietowych).
 • Ilość zakontraktowana – ilość towaru określona w kontrakcie. Wskazanie tej ilości umożliwia zmianę aktywności pozycji w ofercie promocyjnej.
 • Gratis – pole automatycznie uzupełnianie przy użyciu kreatora w etapie III. Uzupełnienie tego pola będzie oznaczało, że dana pozycja jest gratisem. Gratis może być ilościowy bądź procentowy . Pozycja posiadająca uzupełnione pole Gratis jest pozycją „gratisową”, tzn. nie może zostać zamówiona osobno tylko zostanie dodana do zamówienia automatycznie po spełnieniu warunków promocji (określonych w regułach obejmujących pozycję gratisową):
  • gratis ilościowy – pozwala na zdefiniowanie ilości sztuk towaru, które zamawiający otrzyma, jeżeli spełni warunki oferty,
  • gratis procentowy – określa poziom rabatu przyznanego w dodatkowych pozycjach.  Żeby gratis mógł być naliczony, pozycja gratisowa musi być objęta regułą wraz z inną pozycją towaru niebędącą gratisem.
 • Indeks towaru – numer towaru, który jest wyświetlany przy realizacji zamówienia. jeżeli pozycje są importowane z hurtowni, indeksem może być indeks hurtowni, jeżeli wprowadzamy ręcznie to indeks należy uzupełnić samodzielnie.
 • Rabat – dla danej pozycji mogą być zdefiniowane dwa typy rabatów:
  • Rabat stały – jeżeli zamówienie spełnia ustalone na ofercie kryteria, zostanie przyznany określony w tym polu rabat;
  • Widełki rabatowe – możliwość określenia minimalnych progów ilościowych bądź wartościowych wraz z możliwymi rabatami. Na przykład konfiguracja: [min. ilość 10 sztuk, rabat 10%] i [min. ilość 20 sztuk, rabat 20%] powoduje konieczność zamówienia minimum 10 sztuk towaru dla otrzymania rabatu 10%, natomiast przy zamówieniu minimum 20 sztuk odbiorca otrzyma rabat na poziomie 20%. Przydatne jest, aby
   w kontekście powyższego przykładu, określić minimalną ilość wymaganą do zamówienia dla 10 sztuk (pole „Min. ilość”). Dzięki temu odbiorca nie będzie mógł zamówić 3 sztuk przy rabacie równym 0 %.

W trakcie tworzenia promocji wymagane jest wypełnienie pól Towar i Cena hurtowa. Nieuzupełnienie tych pól podczas próby zapisania promocji spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:

Multiedycja pozycji

W widoku Pozycje możliwe jest edytowanie wielu pozycji oferty promocyjnej jednocześnie. Multiedycja pozwala min. na wprowadzenie takiej samej nazwy producenta lub identycznego rabatu dla kliku pozycji jednocześnie, zamiast edycji każdego produktu oddzielnie. Stanowi to spore ułatwienie, szczególnie przy wprowadzaniu ofert promocyjnych z dużą ilością pozycji.

Funkcjonalność dostępna jest dla menedżerów grup zakupowych i właścicieli sieci aptek.

Aby wykonać multiedycję należy:

 • Zaznaczyć pozycje oferty promocyjnej, które chcemy poddać edycji (np. przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL). Chcąc zaznaczyć wszystkie pozycje w danej promocji należy posłużyć się skrótem klawiszowym CTRL+A.
 • Następnie należy kliknąć przycisk  znajdujący się na pasku akcji  u góry okna. Otworzy się okno Edytor pozycji promocyjnych.

Okno edycji pozycji promocyjnych nie powinno zawierać wypełnionych pól min. index towaru, towar itd. Pola będą wypełnione tylko i wyłącznie w przypadku, gdy poddawać edycji będziemy jedną konkretną pozycję w promocji (przykład poniżej):

 • Gdy okno edytora pozycji promocyjnych jest otwarte, możemy przystąpić do edycji poszczególnych pól.

 W przypadku wprowadzania promocji na leki np. konkretnego producenta, po wpisaniu w polu  Producent: ABCDE należy kliknąć przycisk  .

Po wykonaniu takiej operacji w widoku Pozycje -> kolumna Producent przy wszystkich edytowanych pozycjach w promocji pojawi się nazwa producenta: ABCDE. W trakcie multiedycji poza polem Producent można zmienić również pozostałe pola tj.:

– Index towaru,
– Towar,
– Cena hurtowa,
– Vat,
– Min. Ilość,
– Ilość zakontraktowana,
– Gratis,
– Jednostka (istnieje możliwość wybrania czy promocja dotyczy „szt” czy „op”),
– Rabat stały,
– Rabat widełkowy,
– Komentarz. 

UWAGA!
Należy pamiętać
, że jeżeli w trakcie multiedycji zostanie uzupełnione jakieś pole, to aby dokonać w nim zmiany należy wpisać w nim inną wartość. Nie wystarczy usunąć znajdujących się w polu informacji.

Przykład:

W polu Min. Ilość w trakcie multiedycji została wpisana ilość 10, aby usunąć wartość z pola Min. Ilość należy tam wpisać 0.
Raz poddane edycji pole musi zawierać tam jakąkolwiek wartość, nie może pozostać niewypełnione, ponieważ wtedy jego zawartość nie ulegnie zmianie.

Powiąż z hurtownią – (operacja)

Aby mieć pewność, że promocje zostaną prawidłowo skojarzone z pozycjami w hurtowni, wprowadzone ręcznie towary należy za pomocą operacji.

Po kliknięciu operacji pojawi się okno: Wybierz pozycje z katalogu. Wybieramy z listy hurtownie, a następnie w oknie wybieramy pozycje, która zostanie skojarzona z preparatem z promocji.

Etap II – odbiorcy i hurtownie

Etap II tworzenia promocji sprowadza się do wytypowania odbiorców (adresatów promocji) i hurtowni, w których będzie ona realizowana.

Odbiorcy

Widok Odbiorcy przedstawia wszystkich odbiorców, do których można skierować promocję. Odbiorców, do których promocja ma zostać skierowana wybieramy zaznaczając pola w kolumnie W (widok Odbiorcy). Możemy też wybrać za jednym razem wszystkich dostępnych odbiorców (należy zaznaczyć pole znajdujące się w nagłówku kolumny W) lub całe grupy odbiorców (należy zaznaczyć pole na belce grupowania obok nazwy grupy).

Hurtownie

W analogiczny sposób jak odbiorców w widoku Odbiorcy, w widoku Hurtownie należy wybrać hurtownie, w których zamówienia do tworzonej oferty będą realizowane. Jeżeli promocja jest promocją „półkową”, to wskazujemy jedynie hurtownie, która tą promocję półkową zawiera.

Etap III – reguły

Promocje stworzone w SERTUM mogą posiadać różne warunki takie jak: minimalna ilość, minimalna wartość, minimalna ilość zamówionych pozycji, itd. Mogą także posiadać różnego rodzaju rabaty, upusty czy gratisy. Określenie dodatkowych warunków koniecznych do spełnienia podczas składania zamówienia do promocji możliwe jest poprzez Reguły.

Reguły zarządzające ofertą można wprowadzić na 2 sposoby:

 • Korzystając z kreatora – poprzez użycie operacji , która pozwala na konfigurację podstawowych ofert.
 • Ręcznie (tryb zaawansowany) – poprzez kliknięcie przycisku .

Kreator reguły

Użycie kreatora (operacja ) pozwala na stworzenie większości rodzajów promocji dostępnych na rynku. Kreator po zakończeniu działania utworzy regułę(y), które można ręcznie modyfikować w celu nałożenia dodatkowych warunków. Istnieje także możliwość uruchomienia kreatora kilkukrotnie i tym samym stworzenia promocji zawierającej warunki mieszane (np. dla części pozycji dostępny jest gratis, a dla drugiej części widełki rabatowe). Należy pamiętać, iż wiele reguł i warunków nałożonych na daną pozycję promocji będzie powodowało, że zamawiający nie złoży zamówienia dopóki nie spełni wszystkich warunków. Przy bardzo skomplikowanych promocjach złożenie zamówienia może być problematyczne lub wręcz niemożliwe.

Warto pamiętać, że wszystkie reguły, jakie można stworzyć przy pomocy kreatora reguł nie posiadają warunku wymagalności. To oznacza, że przy pomocy kreatora nie można stworzyć reguły, która wymagałaby od zamawiającego spełnienia jej wszystkich warunków niezależnie od tego, czy zamówił pozycje objęte regułą, czy nie. Warunek wymagalności można ręcznie zdefiniować na dowolnej regule (pole Weryfikuj zawsze w oknie Edycja reguły).

Uruchomienie kreatora możliwe jest z dowolnego widoku oferty poprzez kliknięcie operacji . Należy pamiętać, iż przed uruchomieniem kreatora oferta musi zawierać pozycje. Po zakończeniu działania kreator wyświetli utworzone reguły.

Dzięki kreatorowi reguł można tworzyć następujące rodzaje promocji:

1.1 Warunkowa z wymaganiem min. ilości opakowań

Reguła założona przy pomocy tego kreatora będzie wymagała, aby suma ilości zamówionych pozycji (podpiętych do reguły) była większa niż warunek zadany w regule.

Przykład (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Suma ilości zamówionych towarów musi być większa niż minimum 10 op.

1.2 Warunkowa z wymaganiem min. wartości

Analogicznie jak dla kreatora 1.1, tylko tym razem liczy się wartość zamówionych pozycji.

Przykład (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Wartość zamówionych towarów musi być większa niż 1000 zł.

2.0 Rabaty progowe dla sumy pozycji

Ten kreator pozwoli na stworzenie reguły zawierającej widełki rabatowe, które mogą być ilościowe bądź wartościowe.

Przykład widełek wartościowych (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Zamawiając towary za minimum 1000 zł otrzymasz rabat 10%, za minimum 2000 zł otrzymasz rabat 16%.

Przykład widełek ilościowych (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Zamawiając towary w ilości minimum 40 op. otrzymasz rabat 10%, a w ilości minimum 100 op. otrzymasz rabat 20%.

3.0 Pakietowa

Wszystkie pozycje podpięte do reguły będą stanowiły jeden pakiet. Zamawiający może zamówić tylko wielokrotność takiego pakietu (nie ma możliwości wyboru pojedynczych pozycji). Ilości towaru w pakiecie dla danej pozycji wprowadza się w polu Min. ilość podczas edytowania pozycji towarowej.

Przykład (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Zamów jeden pakiet, a otrzymasz 2 op. towaru A, 3 op. towaru B i 1 op. towaru C.

3.1 Pakietowa z wymaganiem min. ilości opakowań

Reguła założona przy pomocy tego kreatora będzie wymagała, aby suma ilości zamówionych pozycji (podpiętych do reguły) była równa wielokrotności minimalnej ilości zadanej na regule.

Przykład (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Suma ilości zamówionych towarów musi być wielokrotnością liczby 20.

3.2 Pakietowa z gratisem

Tworząc reguły z pozycją gratisową należy pamiętać, że:

 • Pozycja gratisowa może być powiązana tylko z jedną regułą
 • Cena hurtowa pozycji gratisowej powinna być równa zwykłej cenie takiego towaru, natomiast wysokość rabatu obniża cenę do odpowiedniego poziomu (np. do 10 gr.)

Przykład (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Zamawiając pakiet otrzymasz rabat naturalny w postaci 4 op. towaru A.

4.1 Gratis w ofercie

Niniejszy kreator pozwala na wprowadzenie pozycji gratisowej do zwykłej promocji.
Warto pamiętać, że promocja może narzucać dodatkowe warunki, np. minimalne ilości na pozycjach lub warunki określone przez inne reguły.

Przykład (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Zamawiając dowolny towar otrzymasz 4 op. towaru A gratis.

4.2 Gratis z wymaganiem min. wartości

Tak jak w przypadku kreatora 4.1., promocja będzie posiadała pozycję gratisową, ale z dodatkowym warunkiem mówiącym o wymagalnej minimalnej wartości. Wartość gratisu nie jest brana pod uwagę przy sprawdzaniu spełnienia warunku.

Przykład (dotyczy towarów podpiętych do reguły): Składając zamówienie do promocji na minimum 250 zł a otrzymasz 4 op. towaru A gratis.

5.0 Monopakiety

Monopakiety to nic innego jak reguła pakietowa stworzona z osobna dla każdej pozycji (np. kreatorem 3.0). Tworząc Monopakiety należy pamiętać o zdefiniowaniu ilości towarów w pakietach dla każdej z pozycji. Ilości te wprowadza się w polu Min. ilość podczas dodawania pozycji. W promocji monopakietowej nie ma wymogu zamówienia wszystkich pozycji.

Reguły (opcje zaawansowane)

W Sertum istnieje możliwość ręcznego tworzenia reguł, co pozwala na stworzenie niemal dowolnej, jednak bardziej skomplikowanej promocji.

Tworzenie reguł wymaga zapamiętania kilku podstawowych zasad:

 1. Promocja może mieć dowolnie wiele reguł.
 2. Każda reguła może dotyczyć dowolnych pozycji z promocji.
 3. Przy składaniu zamówienia warunki wynikające z różnych reguł się sumują.
 4. Jeżeli dla tej samej pozycji dostępne są różne rabaty, wynikające z różnych warunków
  i reguł, to pozycja otrzyma możliwy najwyższy rabat.
 5. Każdy gratis musi być powiązany tylko z jedną regułą.
 6. Czasami łatwiej jest stworzyć dwie promocje z prostymi regułami niż jedną bardzo skomplikowaną.

Reguły można dodać klikając przycisk w widoku Reguły (opcje zaawansowane) w oknie Edycji promocji i klikając przycisk .

Okno edycji reguły składa się z dwóch paneli:

 1. Panel lewy – wybór pozycji podpiętych do składu reguły,
 2. Panel prawy – parametry reguły.

Wybór pozycji
W panelu lewym należy wybrać pozycje, które będą podpięte do reguły, nie ma konieczności wyboru wszystkich pozycji. Pozycje będące gratisem posiadają w kolumnie G wpisaną wartość z pola Gratis z edycji pozycji.

Parametry reguły
Każda reguła posiada szereg parametrów ją opisujących. Niektóre z parametrów są zależne od siebie i użycie ich razem powoduje stworzenie nowych warunków, które użytkownik musi spełnić składając zamówienie do promocji.

Numer
Numer jest zarazem nazwą reguły. Nadawany jest on automatycznie, ale można go zmienić. Użytkownik otrzymując komunikaty jest informowany o regule, której komunikat dotyczy.

Reguła Pakietowa
Oznaczenie reguły jako pakietowej zmienia zasady działania następujących warunków:

 • Pole Minimalna ilość na Edycji pozycji (widok Pozycje w oknie Edycji promocji) – reguła będzie sprawdzała, czy zamówiona ilość jest wielokrotnością minimalnej ilości powiązanej z daną pozycją. Dodatkowo wszystkie pozycje objęte tą regułą będą musiały mieć taką samą wielokrotność minimalnych ilości.

Sertum, przy wprowadzaniu zamówienia do oferty pakietowej, pomaga użytkownikowi automatycznie wprowadzając zamawiane ilości dla pozostałych pozycji w takiej samej wielokrotności, co właśnie zamawiana pozycja. Poniższy przykład ilustruje sytuację, w której zamawiający wprowadza zamówienie na 8 sztuk dla „towaru 1”, po czy Sertum automatycznie sprawdza, że są to 2 pakiety i automatycznie domawia 14 sztuk „towaru 2” (ponieważ 2 pakiety * 7 min. ilość = 14).

Kolumna Pak informuje zamawiającego, jaką wielokrotność pakietu zamówił.

 • Pole Minimalna ilość na Edycji reguły – reguła będzie wymagała, aby zamówić takie ilości pozycji, żeby ich suma była równa wielokrotności ilości minimalnej wprowadzonej na regule. Przy zakładaniu tego typu reguły ważne jest, aby pozycje podpięte do reguły nie posiadały wprowadzonych ilości minimalnych. Dla każdego z towarów może być dodana inna reguła. 

W tym przypadku Sertum nie ma możliwości podpowiedzenia użytkownikowi, jak ma rozłożyć ilości między zamawiane pozycje, dlatego będzie tylko sprawdzać, czy suma zamówionych pozycji (podpiętych do tej reguły) jest wielokrotnością liczby wprowadzonej w polu Min. ilość na regule. Poniższy przykład przedstawia sytuację, w której użytkownik zamówił w sumie 10 szt. różnych towarów, natomiast reguła wymaga, aby zamówiona ilość była wielokrotnością liczby 20. Dlatego też, w kolumnie Pak widnieje x0,5, ponieważ (3 + 2+ 5) / 20 = 0,5.

Jeżeli użytkownik zamówi w sumie 40 szt. towarów, to reguła zostanie spełniona.

Warunki wymagane

Reguła posiada szereg warunków, których wymagalność może być sprawdzana na różne sposoby. Wszystkie warunki zawarte w grupie Warunki wymagane są weryfikowane w zależności od parametru ustawionego w polu Weryfikuj zawsze.

Parametr Weryfikuj zawsze określa trzy sposoby sprawdzania warunków zawartych w grupie Warunki wymagane:

 • Domyślnie – warunki będą sprawdzane tylko w przypadku, w którym użytkownik zamówi pozycje objęte tą regułą.
 • Nie – warunki nie będą wymagane do złożenia zamówienia, ale jeżeli użytkownik spełni takie warunki, to może otrzymać np. rabat zdefiniowany na tej regule lub gratis objęty tą regułą.
 • Tak – wszystkie warunki muszą byś spełnione, aby można było złożyć zamówienie, niezależnie od zamawianych pozycji. Na przykład, jeżeli promocja zawiera np. 5 pozycji i na 3 z nich założona jest reguła wymagająca złożenia zamówienia za minimum 2000 zł, to zamawiający może złożyć zamówienie na pozostałe 2 pozycje bez spełnienia reguły „min. 2000 zł”. Jeżeli jednak ta reguła posiadała parametr „Weryfikuj zawsze” ustawiony na „Tak”, to zamawiający musiałby zamówić towar z 3 pozycji na kwotę minimum 2000 zł, żeby zamówić pozostałe 2 pozycje.
 • Ilość i Max. ilość.

Reguła może zawierać minimalną oraz maksymalną ilość towarów, jaką zamawiający może wprowadzić w zamówieniu. Jeżeli reguła obejmuje kilka pozycji, to zakres ilościowy dotyczy sumy ilości z tych pozycji. Warunek Min. ilość w powiązaniu z warunkiem Reguła pakietowa zmienia swój charakter.

 • Wartość i Max. wartość.

Reguła może zawierać minimalną oraz maksymalną wartość zamawianego towaru, która będzie sprawdzana przy składaniu zamówienia. Jeżeli reguła obejmuje kilka pozycji, to zakres wartości dotyczyć będzie sumy wartości tych pozycji.

 • Wymagane pozycje.

Ustalenie tego warunku spowoduje, że reguła będzie wymagała, aby zamawiający skorzystał z pewnej minimalnej ilości pozycji określonej w tym warunku. Jeżeli w polu Wymagane pozycji zostanie wprowadzona liczba 2, to reguła będzie sprawdzać czy zostały zamówione minimum 2 pozycje z pozycji objętych tą regułą.

Reguła grupowa. Reguły grupowe przeznaczone są dla grup zakupowych i sieci aptek, i pozwalają na rozłożenie warunków oferty na grupę aptek. Umożliwia to na przykład stworzenie promocji dzielonej, gdzie pewna grupa aptek, do której oferta została skierowana, może zamówić towary z rabatami spełniając grupowo warunek zamówienia minimum 1000 szt. Każda oferta, która posiada przynajmniej jedną regułę grupową, będzie oznaczona jako oferta z dzielonym sposobem zakupu. Oferty posiadające reguły grupowe nie powinny mieć zaznaczonej opcji autorealizacji.

W przeciwieństwie do pozostałych reguł, warunki na regule grupowej są sprawdzane na etapie przekazywania zamówień do realizacji przez autora oferty (a nie na etapie składania zamówienia). Dzięki temu:

 • autor oferty otrzymuje informacje, czy warunki dla grupy są spełnione;
 • rabaty wynikające z realizacji warunków będą naliczane od zamówień przekazywanych do realizacji, uwzględniając zamówienia przekazane wcześniej.

Oferta dla grupy powinna być zbudowana tak, żeby każda pozycja posiadała osobną regułę grupową z wprowadzoną minimalną ilością (pole Min. ilość na regule) i zdefiniowanym rabatem, bądź widełkami rabatowymi (także na regule).

Dodatkowo warto zaznaczyć opcję Pokaż wykorzystanie znajdujące się w Ustawieniach dodatkowych na nagłówku oferty. Skutkuje to wyświetlaniem zamawiającemu stanu realizacji warunków grupowych (w postaci paska postępu), co do ilości zamówionych towarów przez grupę oraz przeliczaniem na bieżąco rabatów uzyskanych przy zamawianiu grupowym.

Jeżeli zajdzie potrzeba nałożenia warunków uwzględnianych przy składaniu zamówienia przez pojedynczą aptekę, to należy stworzyć oddzielną regułę, która nie będzie regułą grupową.

Rabaty

Rabaty na regule definiuje się identycznie jak na pozycji, z tą różnicą, że na regule rabat dotyczy wszystkich pozycji podpiętych do reguły. Jeżeli dla danego towaru dostępny jest rabat na pozycji i rabat na regule, to przyznany zostanie możliwie najwyższy rabat.

Opis

Opis reguły budowany jest dynamicznie na podstawie warunków, jakie zostały zaznaczone na regule.

Etap IV – testowanie promocji

Po stworzeniu promocji, ale jeszcze przed jej zatwierdzeniem, warto sprawdzić, jak odbiorcy będą widzieli stworzoną właśnie promocję oraz jak będą przeliczane zamawiane ilości (pozycji w pakietach lub gratisów – dotyczy głównie ofert pakietowych i z gratisami).

W tym celu można użyć operacji , która otworzy okno zamówienia i umożliwi testowe złożenie zamówienia do właśnie tworzonej promocji.

Zalecamy wypróbować kilka wariantów zamówień, klikając za każdym razem przycisk . Komunikaty, jakie zostaną wyświetlone, są identyczne z tymi, które otrzyma zamawiający przy próbie zapisania takiego zamówienia.

UWAGA!

„Wysyłanie zamówienia” w trybie testowania promocji nie powoduje faktycznego zamówienia wprowadzanej ilości.

Aby zamknąć Okno testowania promocji i powrócić do edycji promocji, należy kliknąć przycisk , znajdujący się w prawym górnym rogu.

 

Etap V – Zatwierdzanie promocji

Po zakończeniu przygotowywania nowej promocji, można ją zatwierdzić korzystając z operacji . Operacja ta znajduje się w prawej części ekranu. Zatwierdzenie promocji spowoduje zmianę jej statusu na  i umożliwi odbiorcom składanie do niej zamówień.

Warto pamiętać, że przed zatwierdzeniem promocji można ją zapisać celem późniejszego uzupełnienia bądź poprawienia. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk  .

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: