ZSMOPL – wysyłanie komunikatów dotyczących braków

Dla aptek wysyłających zamówienia przez Sertum, zostanie udostępniona możliwość wysyłania komunikatów dotyczących braków do ZSMOPL.

Apteki, które chcą raportować braki dostępności przez Sertum prosimy o kontakt z Serwisem Sertum, poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie: https://sertum.pl/formularz-zsmopl-pod-sertum/

Czytaj resztę wpisu »

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.27

W Asortymencie dodano nową funkcję Modyfikacje -> Ustawienie EAN dla ZSMOPL. Funkcja powoduje automatyczne ustawienie nowej kolumny informującej, czy lek podlega raportowaniu do ZSMOPL oraz kodu EAN leku na podstawie odpowiednika w BAZYLu.

Czytaj dalej

Apteka Malickiego – wersja 2019.03.25

Usunięto limit ilościowy sztuk pieluchomajtek wydawanych w ramach uprawnień dodatkowych 47DN/47ZN/47ZND.

Czytaj dalej

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

MZ

 1. Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących oraz liczne apele podmiotów uczestniczących w obrocie produktami leczniczymi w przedmiocie przekazywania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) mające na celu zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz zawieszenie przepisów dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 127c, związanych z naruszeniem tych przepisów.
 2. Dodatkowo zgodnie z projektowanymi zmianami do dnia 30 września 2018 r. nie będą wszczynane postępowania w związku z naruszeniem art. 127c w zakresie niedopełnienia obowiązków zawartych w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a ewentualnie wszczęte postępowania będą umarzane. Powyższe zmiany po ich wejściu w życie pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jednocześnie projekt zakłada wydłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

ZSMOPL – raportowanie braków dostępności leków

W związku ze zbliżającymi się zmianami, dotyczącymi sposobu zgłaszania braków dostępności preparatów w hurtowniach, prosimy o kontakt apteki, korzystające z optymalizacji, które będą chciały zgłaszać braki dostępności do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi przez Sertum.

Apteki zainteresowane prosimy o wysłanie e-maila na adres serwis@sertum.pl z podaniem:

 • nazwy apteki
 • numeru telefonu
 • imienia i nazwiska osoby do kontaktu.

Po otrzymaniu danych skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia kolejnych kroków.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Zgodnie z postanowieniami art.95 ust.1b Ustawy Prawo Farmaceutyczne [Dz.U. 2016.2142]:

Apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej:

 1. produktów leczniczych,
 2. produktów leczniczych sprowadzanych w trybie art. 4,
 3. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 4. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

– w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2.

Obowiązek raportowania do ZSMOPL dla użytkowników programu Apteka Malickiego zostanie zrealizowany poprzez nowy moduł w platformie Sertum. Trwają prace nad integracją programu Apteka Malickiego z modułem Sertum ZSMOPL.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało szereg dokumentów opisujących procedury niezbędne do zrealizowania przez podmiot raportujący (Aptekę) w celu uczynienia zadość wspomnianym wymogom Ustawy Prawo Farmaceutyczne:

Dość skomplikowaną realizację tych procedur w znaczącym stopniu ułatwi Państwu wyprodukowany przez Pana mgra farm. Adama Łuszczewskiego Generator ZSMOPL CSR, którego instalację i uruchomienie zalecamy niezwłocznie wykonać. Czas oczekiwania na podpisanie Państwa wniosku CSR przez Centrum Certyfikacji CSIOZ i odesłanie certyfikatu CRT będzie się dramatycznie wydłużał pod koniec bieżącego roku.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

 1. Proces podłączenia do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) podzielony jest na 2 etapy:
  • weryfikacja na środowisku ewaluacyjnym,
  • praca na środowisku produkcyjnym.
 2. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w celu umożliwienia podmiotom raportującym weryfikacji poprawności wysyłanych komunikatów, udostępnia środowisko ewaluacyjne Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.
 3. Sposób podłączenia systemów lokalnych do ZSMOPL na środowisku ewaluacyjnym oraz uzyskania certyfikatu, opisuje dokument „Procedura nadawania uprawnień na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL”.
 4. W kolejnym etapie, po zweryfikowaniu poprawności wysyłanych komunikatów, Administrator Lokalny podmiotu raportującego składa wniosek o założenie konta na środowisku produkcyjnym. Procedura dostępu do środowiska produkcyjnego ZSMOPL zostanie opublikowana na stronie internetowej CSIOZ.
 5. Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 788 oraz z 2016 r. poz. 960) poprzez zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 127c.
 6. Dodatkowo zgodnie z projektowanymi zmianami do dnia 30 czerwca 2017 r. nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.), a ewentualnie wszczęte umarza. Powyższe zmiany po ich wejściu w życie pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jednocześnie projekt zakłada wydłużenie do dnia 30 czerwca 2017 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii (art. 6-9 ustawy zmienianej).

Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl/

%d blogerów lubi to: