Łatwiejsze wybieranie leków z magazynu – nowość w Sertum ver. 3.1

W oknach wyboru leków z magazynu dodano możliwość przechodzenia do szybkiego filtra przy użyciu klawisza TAB, co umożliwia wyszukiwanie i wybieranie leków wyłącznie przy użyciu klawiatury. Funkcjonalność przydatna jest zwłaszcza w sytuacji, gdy z dostępnej długiej listy kartotek trzeba wybrać wiele leków o różnych nazwach.

Gdzie się znajduje?

Opcja dostępna jest w każdym widoku kartotek z magazynu apteki – np.:
– moduł Zamówienie (Bufor zamówienia) -> widok Pozycje bufora -> przycisk Dodaj [F2] z magazynu -> okno Kartoteki apteczne;
– moduł Promocje i Zamówienia -> widok Promocje -> okno Podgląd promocji -> widok Pozycje -> operacja Wczytaj dane lokalne/Wczytaj dane z serwera -> okno Szukaj powiązania dla: …(nazwa leku).

Jak to działa?

Klawiszami strzałek „↑” i „↓” można poruszać się w górę bądź w dół do kolejnych pozycji na liście. Po przejściu do właściwej kartoteki można ją zaznaczyć przyciskając klawisz SPACJA – wówczas zostanie zaznaczone okienko wyboru w kolumnie W.

Następnie, aby dodatkowo zawęzić listę wyświetlanych kartotek, można przycisnąć klawisz TAB, co spowoduje przejście do okna szybkiego filtra w kolumnie Towar. Aby przejść do pola szybkiego filtra w innej kolumnie należy posłużyć się klawiszami strzałek „←” i „→”.

Przykład

Chcemy dodać 2 różne leki z magazynu do Bufora zamówienia. Otwieramy zatem Bufor zamówienia w widoku Pozycje bufora lub Rozkład pozycji bufora i wybieramy przycisk Dodaj [F2] z magazynu. W oknie Kartoteki apteczne przechodzimy strzałką w dół do pierwszego towaru np.

1

i naciskamy klawisz SPACJA w celu jego zaznaczenia – pierwszy towar jest zaznaczony.

2

Teraz naciskamy TAB i zostajemy przeniesieni do pola szybkiego filtra, gdzie wpisujemy np. *extra.

3

Poruszamy się strzałką  i po wybraniu właściwego towaru zaznaczamy go klawiszem SPACJA tak jak poprzednio.

4

Oba towary mamy zaznaczone, aby zakończyć wybieranie kartotek naciskamy klawisz ENTER.

Dodawanie komunikatów do kartotek – nowość w SERTUM 2.28.4

W SERTUM pojawiła się nowa funkcjonalność – dodawanie komunikatów do kartotek – która usprawnia wymianę informacji, dotyczącą zamawiania towarów w ramach sieci aptek (możliwe jest także wykorzystanie funkcjonalności przez pojedynczą aptekę – wymagany jest  jednak moduł RaportNet). W ten sposób mogą być przekazywane ważne informacje czy ostrzeżenia, które będą przez cały czas widoczne przy wybranych pozycjach w momencie, gdy te pozycje zostaną dodane przez aptekę do zamówienia.

Komunikaty to dowolne informacje, które są przypisane do kartotek wybranych towarów –  na przykład do kartoteki towaru „Apap  Noc” może zostać dodany komunikat „Nie zamawiać – w magazynach znajduje się duży zapas”.

Możliwość tworzenia i dodawania komunikatów posiadają wyłącznie menedżerowie sieci aptek, a dodane przez nich komunikaty widoczne są, dla aptek należących do sieci,Buforze zamówień przy poszczególnych pozycjach towarowych.

Jak to działa?

1. Dla menedżera sieci aptek

Aby stworzyć nowy komunikat należy użyć operacji „Dodaj do komunikatu”, która dostępna jest w Operacjach (po prawej stronie ekranu) w widokach Stany magazynowe i Sprz. wg wartości, w module Raporty oraz w widokach Katalog i Zestawienie towarów, w module Promocje i zamówienia:

operacje_dodaj_do_komunikatu

Po zaznaczeniu pozycji towarowej i kliknięciu operacji dodaj_do_komunikatuotwiera się okno, w którym należy wpisać tytuł nowego komunikatu – np. „apap noc” lub wybrać z listy już istniejących komunikatów.

dodawanie_do_komunikatu_apap_extra

W przypadku dodania towaru do już istniejącego komunikatu, po przyciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okno z informacją:

dodanie_do_istniejącego_komunikatu

W przypadku utworzenia nowego komunikatu, po przyciśnięciu przycisku OK lub klawisza Enter na klawiaturze otworzy się Okno edycji komunikatu zawierające dwa widoki – Nagłówek i Pozycje.

W widoku Nagłówek, w polu Tytuł, wyświetli się wpisany (bądź wybrany wcześniej tytuł komunikatu) – można go edytować, jak również można dodać poniżej treść komunikatu w polu Opis.

okno_edycji_komunikatu5

Następnie w widoku Pozycje należy dodać kartoteki towarów, do których wybrany komunikat ma zostać dodany klikając przycisk dodaj2 na pasku akcji u góry okna lub wybierając klawisz F2 na klawiaturze, a następnie wybierając z listy miejsce, z którego ma zostać dodana kartoteka – np. jak na obrazku poniżej:

dodaj_z

Komunikaty do kartotek można dodawać z 3 miejsc: z magazynu (z kartoteki apteki), z katalogu (z kartoteki hurtowni) i z kartotek centralnych:

– komunikaty zawierające kartoteki aptek wyświetlają się, jak kartoteka zostanie dodana do bufora;
– komunikaty zawierające kartoteki hurtowni wyświetlają się w przypadku, kiedy w Buforze zamówienia znajduje się towar, dla którego jako dostawca zostanie wybrana ta hurtownia, z której katalogu dodano towar do komunikatu;
– dodanie kartoteki centralnej do komunikatu działa tak samo jak dodanie kartotek poszczególnych aptek z tą tylko różnicą, iż w przyszłości jeśli do kartoteki centralnej zostanie dodana kartoteka nowej apteki to od razu zaczną działać tam komunikaty. Dodawać karty centralne można poprzez zawężenie do kolumny Producent czy  Nazwa Międzynarodowa.
komunikaty-buforapng

Po dodaniu wybranych towarów pojawią się one na liście pozycji komunikatu:

okno_edycji_komunikatu_apap_extra_pozycje

Na koniec należy kliknąć Zapisz i zamknij na pasku akcji u góry okna. Dodane w ten sposób komunikaty będą widoczne dla aptek przy pozycjach w Buforze zamówienia.

Konfiguracji użytkownika dodano również widok Komunikaty bufora optymalizacji, służący do zarządzania komunikatami (System -> Konfiguracja -> widok Komunikaty bufora optymalizacji).

Dostęp do niego znajduje się w Panelu bocznym:

komunikaty_bufora_optymalizacji

W tym miejscu możliwe jest dodawanie nowych komunikatów oraz edycja bądź usuwanie już istniejących.

konfiguracja_komunikatów_bufora_optymalizacji

Oprócz tego można dezaktywować istniejące komunikaty (oznaczenie w kolumnie A), jeśli przez w danym momencie nie są one potrzebne, ale maja być dostępne w przyszłości. Można tego dokonać otwierając Okno edycji komunikatu, a następnie odznaczając pole Aktywny:

okno_edycji_komunikatu6

2. Dla apteki

Jeśli okaże się, że dla pozycji znajdujących się w Buforze zamówienia zostały dodane komunikaty, to zostaną one wyświetlone po zoptymalizowaniu zamówienia.

Na przykład – przed optymalizacją produkty będą wyglądały następująco:

pozycje_bufora2

Po użyciu operacji Optymalizuj pozycje, będą wyświetlane w poniższy sposób:

pokolorowane_pozycje_bufora

Dodatkowo:

– tło pozycji (zawartość komórek w kolumnie Nazwa towaru), do których kartotek został dodany komunikat zmieni się na kolor tło_kolorowania;

– po kliknięciu na ikonę w komórce w kolumnie Uwagi pojawi się nazwa komunikatu – np.;

nazwa_komunikatu

– w komórce w kolumnie I (Dodatkowe informacje o pozycji) pojawi się ikona ikona1, a po najechaniu na nią kursorem myszy w dymku zostanie wyświetlona treść  komunikatu – np. :

tooltip

Po użyciu operacji Wyślij zamówienie pojawi się okno z informacją podsumowującą ile pozycji posiadających dany komunikat występuje w zamówieniu – np.:

komunikat

Jak sprawdzać ceny leków dla pacjentów w poszczególnych aptekach

W Sertum można sprawdzić ceny leków już sprzedane pacjentowi.

W tym celu należy:

  1. Odszukać żądaną kartotekę leku poprzez kombinacje klawiszy Ctrl+F3 lub poprzez moduł Raporty sprzedaży i widok Stany magazynowe,
  2. Wejść w edycję kartoteki towaru, a następnie przejść na widok Powiązane dokumenty.
cena sprzedaży dla pacjenta

Edycja kartoteki towaru -> Widok: Powiązane dokumenty

Pozycje oznaczone kolorem zielonym dotyczą sprzedaży towarów, a w kolumnie Cena brutto po rabacie możemy sprawdzić, po jakiej cenie pacjent kupił towar.

%d blogerów lubi to: